Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

El convidem a revisar les condicions generals de reserva que regulen l'oferta i la compra d’inscripcions del CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web https://cesegria.cat/.

En realitzar la compra a través d'aquest lloc web l'Usuari queda vinculat a aquestes Condicions.

  1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions són d'aplicació per a totes les vendes d’inscripcions del CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ (en endavant “Empresa”) que hagin estat realitzades a través del lloc web https://cesegria.cat/ (en endavant "lloc web").

En realitzar una inscripció, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir inscripcions sense ànim de revenda.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de venda així com l'Avís Legal / Política de Privacitat en qualsevol moment. Vostè podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots dos textos polsant els vincles "Condicions generals de venda", "Avís Legal" i "Política de Privacitat".

 

Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar a CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ totes les dades necessàries per l'accés i utilització dels serveis d'aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que podem fer ús d'ells per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari.

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errades en el lliurament com a conseqüència de l'error o omissió de dades.

L'usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre en conformitat amb l'ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

 

Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment.

Així mateix vostè haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, extraviament, sostracció, robatori o accés il·lícit del seu nom d'usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

 

  1. CONDICIONS APLICABLES A LES INSCRIPCIONS

Les inscripcions que cada Usuari realitzi a través del Lloc web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin aplicable a cada inscripció. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del Lloc web per a cadascun d’aquests serveis, així com en l’email de confirmació que li enviï el Consell una vegada hagi realitzat la compra.

 

2.1. CONDICIONS GENERALS

En general, la reserva de d’inscripcions que promociona el CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ a través del Lloc web està subjecta a les següents condicions:

Les dates i els horaris de les activitats publicades en el Lloc web han estat definides i no permeten cap mena de modificació en aquest sentit.

Els usuaris podran modificar les dades de les seves inscripcions sempre que les condicions de l’activitat li ho permetin. Per a poder realitzar aquesta modificació, l’Usuari tindrà que enviar un correu electrònic a cesegria@gmail.com amb les dades següents: Nom, Cognoms i DNI amb l'encapçalament: "MODIFICACIÓ DE DADES D'INCRIPCIÓ".

El temps d’antelació mínima per a cada inscripció varia en funció de l’activitat que es desitgi reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure en la fitxa de la pròpia activitat en el Lloc web. CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ l’informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada en la fitxa de l’activitat corresponent.

 

2.2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

El lloc, la data, l’horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l’activitat està detallada en la fitxa de descripció de cada activitat, en el Lloc web, així com en l’email de confirmació que li enviï CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ a l’Usuari una vegada realitzada la reserva.

En l’email de confirmació, a més de facilitar tota la informació de la inscripció, es el justificant de reserva de l’activitat contractada.

CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ l’informa podrà requerir-li que lliuri el justificant que acredita la inscripció de l’activitat prèviament a l’inici d’aquesta, port presentar-la en format paper o digital. Si l’usuari no presenta el justificant de la inscripció no podrà desenvolupar l’activitat.

 

2.3. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Podrà navegar al lloc web fins a trobar l’activitat desitjada. Una vegada localitzada, fent clic sobre la mateixa accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podrà afegir l’activitat a la seva cistella.  En realitzar la comanda se li demanarà que introdueixi totes les seves dades i finalment confirmar la comanda.

Les dades personals necessàries per a la tramitació de la comanda seran tractades respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que sobre això siguin d'aplicació, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d'aquest Lloc Web.

 

2.4. CONFIRMACIÓ I ANUL·LACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

Després de la contractació de l’activitat, els Usuaris rebran un correu electrònic de confirmació on se li confirmarà el cobrament del servei contractat i se li proporcionarà un rebut/justificant de compra dels serveis contractats. L’Usuari haurà de tenir en compte que aquest rebut de compra no equival a l’emissió de la factura corresponent a la contractació dels serveis. L’Usuari podrà sol·licitar la factura una vegada hagi formalitzat la seva reserva a través del Lloc web al correu electrònic cesegria@gmail.com.

En cas de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a la compra través de https://cesegria.cat, en el menor termini de temps possible perquè CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ pugui realitzar les gestions oportunes.

 

2.5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Cadascun dels serveis promocionats per CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ en aquest Lloc web compta amb una política de cancel·lacions específica, que l’Usuari podrà consultar en la fitxa de descripció de l’activitat (en el Lloc web), així com en l’email de confirmació que CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ li enviï una vegada hagi realitzat la reserva.

Per tant, a cada servei li seran aplicables les seves condicions específiques de cancel·lació, les quals establiran el termini de cancel·lació i si hi ha algun tipus de penalització o no.

En definitiva, CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ gestionarà les cancel·lacions conforme el que es disposa en la política de cancel·lació de cada activitat.

De conformitat amb l’anterior, i mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, els usuaris declaren haver llegit i acceptat expressament la present política de cancel·lacions i manifesten estar d’acord amb les condicions de cancel·lació de l’activitat que reservin a través del lloc web.

 

2.6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Sense perjudici de la responsabilitat en la reserva d’activitats a les quals els sigui aplicable el que s’estableix en la Llei General de Consumidors i Usuaris i a manera enunciativa, però no limitatiu, CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ no es fa responsable de les següents circumstàncies:

  • De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels Usuaris. CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ no serà responsable en cap concepte de retornar els imports pagats pels seus Usuaris quan aquests no hagin complert amb el termini de cancel·lació previst en la política de cancel·lació.
  • Dels retards o errors comesos per part dels Usuaris el CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari perd l’activitat reservada.
  • Dels casos en els quals l’Usuari no porti el corresponent justificant de reserva imprès en paper i/o descarregat en el seu telèfon mòbil i se l’hi  denegui l’accés a l’activitat.
  • De les condicions meteoròlogues en les quals es dugui a terme les activitats pels Usuaris. En cap concepte CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ serà responsable d’aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s’entendrà correctament prestat.
  • Dels casos en els quals les activitats s’hagin completat pel que fa a tots els punts d’interès inclosos en aquestes, encara que la durada hagi sofert una lleugera variació per qualsevol factor extern. En aquesta situació, s’entendrà que el servei ha estat correctament prestat.