PCEE

La necessitat del Pla

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’aquest Pla en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

 • Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar
 • Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil
 • Demanda social creixent en matèria de salut i benestar

Els objectius del Pla

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Els agents del Pla

 • El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:
 • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Ensenyament i de la Presidència (Secretaria General de l’Esport)
 • Centres educatius públics i concertats
 • Consells Esportius
 • Ajuntaments

Els punts claus del Pla

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

 • Creació de les Associacions Esportives Escolars i Seccions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.
 • Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, principalment d’Educació Física (amb incentius com la reducció horària).
 • Col·laboració entre el centre educatiu, el consell esportiu i l’ajuntament corresponent.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
  Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

Inici/naixement del Pla

Durant el curs 2005-2006 es va portar a terme la fase pilot del Pla en un centenar de centres educatius, majoritàriament públics i de secundària, amb el calendari següent:

 • Selecció dels centres pilot (gener-abril 2005).
 • Presentació del Pla Experimental a la premsa, a les diferents entitats implicades i als directors/es dels centres pilot (maig-juny 2005).
 • Jornada formativa amb els coordinadors/es d’Esport a l’Escola designats/des pels directors/es dels centres pilot (juny 2005).
 • Enquesta-recopilació de dades dels centres pilot (juny 2005).
 • Constitució de les Associacions Esportives Escolars (AEE) als centres pilot (juny-setembre 2005).
 • Formació dels dinamitzadors d’esport a l’escola (líders) dels centres pilot (estada del 5 al 9 de setembre).
 • Realització de les activitats físiques i esportives en horari no lectiu, per part de l’AEE, l’AMPA o del consell esportiu corresponent (curs escolar 2005/2006).
 • Valoració de la fase pilot (juny-juliol 2006).

Dades d’evolució i participació

Dades d'evolució i participació

Requisits per formar part del PCEE

 • La direcció del centre nomenarà un coordinador/a del PCEE entre el professorat del centre educatiu (preferentment de l’Àrea d’Educació Física).
 • Disposar d’un Projecte Esportiu de Centre lligat al Projecte Educatiu de Centre i aprovat pel Consell Escolar del Centre. (cal adjuntar-lo a aquesta sol·licitud).
 • Tenir constituïda i inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya una Associació Esportiva Escolar (AEE) o bé una Secció Esportiva Escolar del AMPA (SEE), només en el cas d’escoles públiques de primària.

Drets

 • Assessorament per part de personal de la Secretaria General de l’Esport i del Departament d’Ensenyament, i de les seves respectives Representacions i Serveis Territorials.
 • Integració en el Sistema d’Indicadors de Qualitat de l’Esport Escolar, que s’actualitza periòdicament, sempre que es proporcionin les dades requerides a tal efecte mitjançant els informes – memòria.
 • Participació del coordinador/a del PCEE en els cursos i seminaris de formació que organitzin el Consell català de l’esport, el Departament d’Ensenyament i el consell esportiu corresponent, cursos que podran ser subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries, i reconeguts pel Departament d’Ensenyament.
 • Participació dels dinamitzadors/es, tècnics/ques, entrenadors/es, monitors/es, àrbitres, etc., en els cursos de formació que organitzin el Consell Català de l’Esport i/o pel consell esportiu corresponent, cursos que podran ser subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 • Participació de l’alumnat en les activitats físico-esportives que organitzin el Consell català de l’esport i/o el consell esportiu corresponent, que podran ser subvencionades parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 • Rebre informació directa dels programes de promoció de l’activitat física en edat escolar i dels hàbits saludables que es portin a terme des del Consell Català de l’Esport o des d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Rebre informació sobre les ajudes públiques en l’àmbit de l’esport escolar, per facilitar el desenvolupament de les activitats esportives extraescolars als centres educatius tant de primària com de secundària, i assessorament per part de les Representacions Territorials de l’Esport, dels Consells Esportius i dels comissionats/es del Departament d’Ensenyament a l’hora de fer els tràmits necessaris.

Participació en el Pla Català d’Esport a l’Escola

Renovació de la participació en el Pla Català d’Esport a l’Escola