Normes de règim intern

CAPITOL 1 CONSTITUCIÓ I FINS.
Article 1r
El Consell Esportiu del Segrià constituïda com associació privada inscrita al Registre de Clubs i Associacions esportives de ¡a Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, es regira pels seus Estatuts i el present Reglament de Regim intern.
Article 2n.
Les finalitats d’aquest organisme, a més de les determinades pels Estatuts, seran:
a) Coordinar els mitjans i activitats esportives de la Comarca del Segrià
b) Promoure i canalitzar l’associacionisme Esportiu.
c) Orientar sobre els plans construccions d’instal·lacions esportives
d) Col·laborar amb altres entitats en ¡’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
e) Orientar i promocionar diferents programes de la Direcció General de l’Esport.
f) Promoure i orientar les activitats de lleure.
CAPÍTOL 2. MEMBRES
Article 3r.
L’Assemblea General estarà constituïda per les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat esportiva en edat escolar o hi donin suport segons es detalla en l’article 7é. dels Estatuts.
Article 4rt.

En cas de participació a les activitats organitzades per aquest Consell Esportiu un centre escolar i l’APA del mateix centre com a dues entitats diferents, en seran membres les dues, sempre i quan figurin afiliades de forma independent al registre d’aquest Consell
Esportiu.
Article 5é.
Els centres escolars que tenen diferents etapes (EGB-BUP-FP-ESO), constaran com una única o diferents entitats, depenen de com s’inscriguin al registre d’aquest Consell Esportiu,. sempre ¡ quan siguin entitats jurídiques diferents. independentment de les categories en les que participen.

CAPITOL 3. REPRESENTACIÓ
Article 6é.
La representació de les entitats l’exercirà la persona física responsable (President de l’entitat. Director del centre, Delegat de la federació) o be en una persona delegada, sempre que la delegació s’acrediti documentalment.
Article 7é.

La representació de les entitats estarà d’acord amb allò especificat en els Estatuts.

s’entén que un col·legi i un A.P.A que participin en les activitats com una sola Entitat tindran un sol representant
3
Article 8é.
Una persona solament podrà representar a una sola entitat.
CAPITOL 4, COMISSIÓ DIRECTIVA
Article 9é.
La Comissió Directiva del Consell estarà constituïda segons es detalla en l’article 12é dels Estatuts concretant que les sis persones representants dels centres educatius i clubs la proporció serà de cinc representants de centres i un de clubs.
Article 10é
La Comissió Directiva eligirà d’entre els seus membres el president, el vice-president, el secretari i el tresorer, en un termini no superior a quinze dies de la data en que hagin estat escollits com a membres.
Article 11é
La Comissió Directiva estarà formada per persones físiques que representen a diferents entitats s’entén que una entitat no podrà canviar lliurement la persona elegida d’aquesta Comissió Directiva i substituir-la per una altra de la mateixa entitat a menys que aquesta sigui una persona representant d’una institució i hagi deixat de ser representant de la mateixa.
Article 12é.
En cas que un membre de la Comissió Directiva causi baixa. serà substituït per un altre membre del seu estament d1acord amb els resultats de les votacions realitzades en el seu moment. En cas d’haver-hi dues o més persones amb empat de vots es convocaria l’estament corresponent i es votaria els representants empatats per decidir la nova incorporació a la Comissió Directiva.
CAPITOL 5, EL SECRETARI TÈCNIC
Article 13é.
La Comissió Directiva serà auxiliada per un secretari tècnic escollit per la Comissió el qual en formarà part amb veu però sense vot.
Article 14é.
Les funcions del Secretari tècnic del Consell Esportiu seran:
a) Assolir les missions que li encomani la Comissió Directiva del Consell Esportiu
b) Promoure i coordinar les activitats que organitzi el Consell Esportiu.
c) Tramitació ¡ control de la documentació de les diferents Entitats per la realització de les activitats corresponents.
d) Organitzar les competicions comarcals corres ponents.
e) Elaborar el projecte d’activitats per la seva aprovació a la Comissió Directiva.
f) Assistir a les diferents reunions per portar a terme les activitats.
g) Elaborar la memòria de les activitats realitzades.
4
h) Portar el control de resultats de les diferents competicions
i) Organitzar cursos de formació xerrades de tipus tècnic per la millora qualitativa de
l’esport escolar i els seus tècnics.
j) Vetllar perquè es resolucions del Comitè de Competició es duguin a terme.
CAPITOL 6, ORGANS TÈCNICS ESPORTIUS.
Article 15é.
Es podrà crear un o varis comitès tècnics per al millor funcionament d’aquesta entitat, els quals estaran presidits per membres de la Comissió Directiva a proposta del president.
Article I6é.
Per tal de regular el desenvolupament de les competicions comarcals es constituirà un Comitè de competició, que estarà format per tres (3) membres, dels quals un en serà el president, i el secretari tècnic. Aquest Comitè haurà de ser aprovat per la Comissió Directiva.
Article 17é.
El Comitè de competició estarà regulat per un reglament propi, i en aquelles situacions no especifiques podrà utilitzar els diferents reglaments de competició de les diferents federacions.
CAPITOL 7 PRESSUPOST
Article 18é.
El pressupost s’elaborarà de forma específica per donar suport a les activitats a realitzar.
Article 19é.
Per tal de poder donar suport a les activitats a realitzar es podran fixar quotes per a la seva organització i desenvolupament.
CAPTOL 8 JUNTA ELECTORAL
Article 20é.
La Junta Electoral estarà designada per l’Assemblea General i formada per 3 membres titulars i 3 de suplents. Dins dels 2 dies següents a la seva designació, els components de la Junta electoral han de constituir-la formalment i elegir els presidents titular suplent.
Article 21é.
Son funcions de la Junta Electoral:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens o sobre qualsevol incident que sorgeixi en qualsevol fase del procés electoral.
b) L’admissió o refús de les candidatures i la seva proclamació.
c) Presidir i controlar l’acte de les votacions passant a ser la mateixa Junta electoral, Mesa electoral el dia de les votacions.
5
d) Autoritzar els interventors que han de nomenar els candidats i lliurar les acreditacions a totes les persones que participin en les eleccions.
e) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició.
f) Fer l’escrutini i recompte dels resultats finals.
g) Estendre l’acta del procés de votació, amb especificació del nombre de vots vàlids i vots nuls, el resultat de la votació i els acords i manifestacions que hagin sorgit.
CAPÍTOL 9, PROCÉS ELECTORAL
Article 22é
La convocatòria de les eleccions correspon a la Comissió Directiva d’aquest Consell Esportiu i, simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, aquesta Comissió Directiva ha de disposar la constitució de la Junta electoral.
Article 23è
Són electors i elegibles els socis en vàlid quals concorrin, almenys, les condicions següents:
a) Els representants de les entitats han de ser majors d’edat.
b) Les entitats inscrites en el Consell Esportiu que hagin participat el darrer curs escolar o estiguin participant en les activitats organitzades pel Consell i hagin pagat quota d’inscripció de l’any en curs.
c) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de la candidatura.
Article 24è
El procés Electoral s’ha d’adjustar a les següents fases:
a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta electoral.
b) Exposició del cens electoral al domicili de l’entitat (des de l’endemà de la constitució de la junta electoral fins 10 hàbils després).
c) Aprovació del cens electoral (màxim 3 dies hàbils des de la data de termini d’exposició del cens electoral).
d) Presentació de candidatures (mínim 7 dies i màxim 15 dies de l’aprovació del cens).
e) Proclamació de candidatures (3 dies desprès de la data de termini de la presentació).
f) Realització de l’elecció, escrutini i proclamació dels guanyadors (mínim 7 dies següents a la proclamació de candidatures)
g) Entre el dia de convocatòria d’eleccions i el dia de la realització ha de transcorre un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.
6
h) La convocatòria de les eleccions per finalització natural de mandat ha de fer-se sempre amb antelació necessària perquè l’elecció es faci abans de que es clogui el mandat.
Article 25é
La convocatòria que anunciï eleccions ha d’informar, almenys, del següent:
a) Nombre de llocs i càrrecs que cal proveir.
b) Condicions per ser elector i candidat.
c) Terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions
d) Termini per la presentació de les candidatures.
e) Dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral per exercir el dret a vot.
f) Forma d’acreditació dels electors.
Article 26è
Cada estament de l’Assemblea realitzarà una votació per separat per escollir els seus representants seguint el següent ordre de votació: entitat (centres educatius, clubs i APA’s), federacions, Ajuntaments i Consell Comarcal.
Article 27è
Es realitzaran unes paperetes de votació per a cada estament amb la relació dels candidats que s’han presentat, qual estarà ordenada per ordre alfabètic, dels seus cognoms i específicament l’entitat que representen.
Article 28è
En l’acte de votació s’hauran d’assenyalar en cada papereta, per què siguin vàlides, tants noms com representants que escollir en aquest estament.
CAPITOL 10, ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
Article 29è
La Comissió Directiva, per mitjà de convenis podrà delegar l’organització de competicions a qui cregui convenient.
Article 30è
El Consell Esportiu podrà organitzar activitats de formació per a tècnics.
Article 31è
El Consell Esportiu pot promocionar la signatura de convenis amb diferents Entitats per la promoció i realització d’altres activitats diferents als Jocs esportius escolar de Catalunya (lleure, 3era edat, discapacitats…)

Lleida 3 de juliol de 1995