Estatuts

Vistos els antecedents existents a l’expedient del Consell Esportiu del Segrià, entre els quals consta l’acord de constitució de l’esmentat Consell de 28 de maig de 1981, data des de la qual ha mantingut un funcionament continuat;
Vist que el Consell Esportiu del Segrià figura degudament inscrit al Registre d’entitats esportives de la Generalitat amb el núm. 79, en data 11 de desembre de 1981;
Vist l’acord adoptat per l’Assemblea general extraordinària de l’esmentat Consell, de data 17 de juny de 1991 pel qual es va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal d’adequar-los al Decret 267/1990;
Atès el contingut del decret 267 / 1990; de 8 d’octubre, de regulació dels Consells Esportius i , en concret la seva Disposició transitòria primera, segons la qual els Consells Esportius legalment constituïts, hauran d’adaptar els seus estatuts a les
disposicions d’aquest Decret, en el termini de nou mesos des de la seva publicació al DOGC;
Per tot això, i en virtut de les atribucions que em són conferides,
HE RESOLT:
-1 Ratificar els estatuts del Consell Esportiu del Segrià amb les prescripcions que s’assenyalen a continuació, i que hauran d’incorporar-se en els estatuts:
a) L’article 2n dels estatuts serà del següent tenor literal: “El Consell Esportiu del Segrià és una associació esportiva organitzada i formada per persones jurídiques que es defineixen a l’article 1r del Decret 267/2990, de 8 d’octubre i que actua
sense cap afany de lucre. El règim intern s’adequarà als principis de representativitat i al d’organització interna democràtica”.
b) A l’article 12é, apartat 2, últim paràgraf s’haurà d’afegir el següent: “aquest acord de substitució caldrà que sigui ratificat per la propera Assemblea General que es celebri”.
c) En quan al règim disciplinari, a l’article 34, apartat 3r s’haurà de substituir la Secretaria General de l’esport pel Comitè Català de Disciplina Esportiva.
S’afegirà un nou apartat que serà del següent tenor literal: “Pel que fa a la participació, i si escau, organització dels Jocs Esportius de Catalunya, se sotmet a la normativa de disciplina esportiva dels esmentats Jocs”.
d) A l’article 36é serà del següent tenor literal: “El Consell Esportiu del Segrià s’extingirà o dissoldrà, previ acord favorable de la Comissió Directiva, mitjançant Assemblea general extraordinària que es celebri a tal efecte, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres afiliats assistents, sempre i quan representin el 51% dels socis amb dret a vot. Així mateix el Consell
Esportiu del Segrià es dissoldrà per les causes legalment previstes”:
-2 Disposar la inscripció al Registre d’entitats esportives de les modificacions estatutàries aprovades en Assemblea general extraordinària de data 17 de juny de 1991.
-3 Notificar la present Resolució al President del Consell Esportiu del Segrià.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ESPORT
Josep- Lluis Vilaseca i Guash
Barcelona, 18 de setembre de 1991.
3
ESTATUTS DEL CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ.
CAPÍTOL I
Article primer.- El Consell Esportiu del Segrià és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar que te com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, sobretot i
fonamentalment en edat escolar de caràcter no obligatori.
Article segon.- El Consell Esportiu del Segrià és una associació esportiva organitzada i formada per persones jurídiques, que actua sense cap afany de lucre. El règim intern s’adequarà als principis de representativitat i al d’organització interna democràtica.
Article tercer.- El Consell Esportiu del Segrià realitzarà les activitats següents:
a) Coordinar i, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l’àmbit de la comarca del Segrià.
b) Col·laborar en l’organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar-ne les fases prèvies corresponents, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.
c) Assessorar els ajuntaments i Consell Comarcal, i també els Clubs, les escoles i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec seu i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.
d) Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objectiu de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport
en edat escolar.
e) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca.
f) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya , els ajuntaments i Consell Comarcal i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se dins l’àmbit de la comarca del Segrià.
Article quart.- El domicili social es fixa a Lleida , en el carrer Avinguda del Segre n. II, “Casa de l’esport”. En cas de variació es comunicarà al registre d’Entitats esportives de la Secretaria General de l’esport.
Les activitats queden subjectes a l’àmbit territorial de la comarca del Segrià. Article cinquè.- El funcionament del Consell Esportiu del Segrià, d’acord amb el que disposa l’article segon, es regirà per principis democràtics i representatius i la sobirania plena residirà en l’Assemblea General.
El Consell Esportiu del Segrià es regirà pels presents Estatuts i pels Reglaments interns aprovats per l’Assemblea General.
4
CAPÍTOL II
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article sisè.- Els òrgans de representació, govern i administració del Consell Esportiu del Segrià són l’Assemblea General, la Comissió Directiva, el President i el Vicepresident.
Article setè.- L’assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu, que serà integrat per tots els seus membres afiliats amb dret a vot. La condició de Secretari de l’entitat no impedeix al seu titular formar part de l’Assemblea
General.
L’Assemblea General la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat esportiva en edat escolar o hi donin suport, es adir, ajuntaments, entitats municipals o Consell Comarcal, de la manera
següent:
a) Un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la comarca que participi en els jocs esportius en edat escolar de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a terme en el seu àmbit.
b) Un representant de cada Federació esportiva catalana que participi en l’organització dels jocs esportius en edat escolar de la comarca, corresponent a la seva modalitat esportiva.
c) Un representant de l’ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada localitat que col·labori en els jocs esportius en edat escolar.
d) Tres representants del Consell Comarcal.
e) També formaran part de l’Assemblea General els components de la comissió directiva que no en siguin membres.
Les entitats que s’assenyalen els a) i b) han d’estar inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.
Article vuitè.- L’Assemblea General del Consell Esportiu podrà tenir caràcter ordinari o extraordinari. En tots dos casos, es constituirà vàlidament quan hi concorrin la majoria dels membres afiliats, presents o representants. En segona i última convocatòria caldrà
que hi concorri, com a mínim, una quarta part dels seus membres.
No s’admet el vot per correu i en quan al vot per delegació s’estarà el que acordi l’Assemblea General.
Article novè.- L’Assemblea General amb caràcter ordinari serà convocada a iniciativa del president o de la Comissió Directiva.
Article desè.- L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim una vegada a l’any per tractar els assumptes propis de la gestió habitual de l’Entitat, relatius, entre d’altres, a la memòria d’activitats, al calendari esportiu, la liquidació del
pressupost, i també l’examen i l’aprovació, si s’escau, de les propostes que formulin els membres de l’Assemblea o de la Comissió Directiva.
5
Article Onzè.- S’Haurà de celebrar Assemblea General Extraordinària per tractar i resoldre temes no ordinaris, escollir les persones que han de formar part de la Comissió Directiva, i per tractar la modificació d’Estatuts o l’aprovació del reglament intern,
l’adquisició o la venda d’immobles i qualsevol altre tema que per la seva importància o transcendència hagi de ser resolt per l’òrgan superior del Consell Esportiu.
L’Assemblea amb caràcter extraordinari es convocarà a iniciativa del President o de la Comissió Directiva, o d’un nombre de membres de l’Assemblea no inferior al 10 %.
La convocatòria de l’Assemblea es farà pública en un termini mínim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data de realització, al tauler d’anuncis dels Consell Esportiu i, com a mínim, en una publicació de difusió comarcal.
Article dotzè.- La comissió directiva és l’òrgan de gestió i d’execució del Consell Esportiu. Els seus representants els elegirà l’Assemblea General d’entre els sers membres, per tal que hi estiguin representats tots els estaments en la proporció següent:
a) Sis representants dels centres escolars. Les associacions esportives o escolars i els clubs de la comarca.
b) Tres representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.
c) Un representant de les federacions esportives catalanes.
d) Un representant del Consell Comarcal.
2.- L’elecció de membres de la Comissió Directiva del Consell Esportiu es durà a terme mitjançant la convocatòria d’una reunió extraordinària de l’Assemblea General amb aquesta finalitat, a la qual les entitats de cada estament que hi tingui representació
elegiran els seus representants per un període de 4 anys. L’elecció dels membres de cada estament serà lliure, personal, directe, igual i secreta.
Del procés electoral s’encarregarà una Junta Electoral formada per tres membres titulars i tres suplements designada per l’Assemblea General.
La Comissió Directiva elegirà d’entre els seus membres el president, el sots-president, el secretari i el tresorer.
En un termini no superior a quinze dies procediran a l’elecció del President, elecció que requerirà el vot de la majoria absoluta dels seus membres. El President i la Comissió Directiva elegida seran proclamats pel Secretari General de l’Esport.
La Comissió Directiva podrà crear comitès tècnics per a la millor realització de les activitats del Consell Esportiu, els quals estaran constituïts per membres de l’Assemblea i altres persones que es considerin idònies, i seran presidits per un membre del Consell
Esportiu que designi el President.
La falta d’assistència de forma continuada a les reunions de la Junta Directiva (3 de forma consecutiva i sense justificar) per part d’algun dels membres, donarà lloc a l’obertura de les diligències oportunes, per si s’escau, donar de baixa a l’afectat. En cas
de que s’acordi la seva baixa, aquest serà substituït per una persona del mateix estament, 6 fins que finalitzi el mandat, d’acord amb els resultats de les votacions realitzades en el seu moment.
3.- El Consell Esportiu serà auxiliat per un Secretari Tècnic que formarà part de la Comissió Directiva amb veu però sense vot. Aquest serà l’encarregat de organitzar i dur a terme els acords que l’hi encomani la Comissió Directiva.
4.- Correspon a la Comissió Directiva:
a) Mantenir l’ordre i la disciplina al Consell Esportiu, així com a les competicions que s’organitzin, sense perjudici de les facultats dels òrgans disciplinaris que es puguin crear.
b) Convocar per mitjà del seu President, l’Assemblea General quan ho cregui necessari i complit els acords i decisions de la mateixa.
c) Informar prèviament les actuacions econòmiques extraordinàries que s’hagin de sotmetre a aprovació de l’Assemblea General.
d) Nomenar les persones que hagin de presidir els comitès tècnics que es creïn, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 d’aquest article.
e) Organitzar les activitats del Consell Esportiu i confeccionar la memòria final d’activitats per a la seva presentació a l’Assemblea General, anyalment.
f) Formular al final de l’any els comptes d’ingressos i despeses, el balanç de situació i tancament i, igualment, el projecte de projecte de pressupost per a l’any o la temporada següent, i comunicar-ho tot seguit a la Secretaria General de l’Esport, per al coneixement i el control de les despeses imputables als fons que aquesta Secretaria aporta al Consell Esportiu.
g) Portar al dia els llibres de comptabilitat corresponents, els llibres d’actes de les reunions de la Comissió Directiva i l’Assemblea, i també dels Comitès Tècnics i altres òrgans que es creguin oportuns.
Article tretzè.- La Comissió Directiva quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, serà suficient la concurrència, almenys, de la meitat dels seus membres i, entre ells, en tot cas, la del President i Secretari o substituts expressament designats.
Article catorzè.- La Comissió Directiva serà convocada pel seu President amb quatre dies d’antelació, com a mínim, a la data de celebració. També podrà ésser convocada a petició de tres o més dels seus membres.
Article quinzè.- La Comissió Directiva restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents tots els seus membres, encara que no s’hagi fet mitjançant convocatòria prèvia, i així ho acordin per unanimitat.
En les reunions de la Comissió Directiva cada membre directiu gaudirà d’un vot.
Els acords de la Comissió Directiva s’adoptaran per majoria simple dels membres assistents, sens prejudici dels quòrums específics que els presents estatuts o les disposicions generals pugin exigir.
Article setzè.- I. El Tresorer de la Comissió Directiva serà el dipositari del Consell Esportiu del Segrià, signarà els rebuts, autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de 7 comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al President i al Secretari de l’entitat.
2. Serà obligació del Tresorer formalitzar , durant el primer mes de cada any, un balanç de situació i els comptes d’ingressos i despeses, que es posaran en coneixement de tots els representants de l’Assemblea General.
3. Vetllarà, juntament amb el President, per l’adequació del règim econòmic de l’entitat als principis de les entitats no lucratives.
Article dissetè.- El Secretari de la Comissió Directiva tindrà cura de l’arxiu de la documentació, redactarà quants documents afectin a la marxa administrativa de l’associació esportiva i portarà el llibre de membres afiliats i el llibre d’actes.
Article divuitè.- El president del Consell Esportiu, ostenta la representació legal de l’entitat i presideix tots els seus òrgans.
Article dinovè.- El president es elegit per i entre els membres de la Comissió Directiva per majoria absoluta, i per un període de 4 anys.
Article vintè.- El vice-president del Consell Esportiu ostentarà les funcions pròpies del President en la seva absència, malaltia o vacant.
Article vint-i-unè.- El vice-president del Consell Esportiu es elegit per i entre els membres de la Comissió Directiva per majoria absoluta, i per un període de 4 anys.
CAPÍTOL III
MEMBRES AFILIATS, PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ, PÈRDUA DE LA QUALITAT DE MEMBRE AFILIAT, DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES AFILIATS.
Article vint-i-dosè.- El nombre de membres afiliats serà il·limitat, d’acord en el què estableix l’article vuitè dels presents estatuts.
Article vint-i-tresè.- per a ésser admès com a membre afiliat, serà necessari:
1. Estar inscrit o adscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
2. En el cas dels Ajuntaments, Consell Comarcal i Centres Escolar que estiguin dins l’àmbit d’actuació dels Consell Esportiu, en seran membres directament.
3. Sol·licitud per escrit adreçada a la Comissió Directiva.
Article vint-i-quatrè.- La condició de membre afiliat es perd:
1. Per voluntat pròpia del membre.
2. Per no reunir els requisits establerts.
3. Per acord de la Comissió Directiva, basat en les faltes de caràcter greu, prèvia audiència a l’interessat.
8
Article vint-i-cinquè.-
1.- Els membres afiliats tindran els drets següents:
a) Contribuir al compliment dels fins específics del Consell Esportiu.
b) Exigir del Consell Esportiu, especialment en matèria de reglamentació, organització i funcionament, s’ajusti a les disposicions dictades per a la Generalitat de Catalunya o en el seu cas i supletòriament per l’Administració de l’Estat, així com als presents estatuts.
c) Separar-se lliurement de l’entitat.
d) Conèixer les activitats de l’entitat i examinar la seva documentació, prèvia petició raonada a la Comissió Directiva.
e) Exposar lliurement les seves opinions a l’àmbit de l’entitat.
f) Ser elector i elegible pels òrgans de representació i govern de l’entitat, sempre que tinguin plena capacitat d’obrar.
g) Gaudir de l’assessorament dels serveis tècnics del Consell Esportiu.
2.- Son obligacions dels membres afiliats:
a) Contribuir a la pràctica i la difusió de l’esport en edat escolar.
b) Acatar quantes disposicions dicti l’Assemblea General, la Comissió Directiva o els seus membres pel bon govern de l’entitat.
CAPÍTOL IV
PATRIMONI FUNDACIONAL I RÈGIM ECONÒMIC
Article vint-i-sisè.- El Consell Esportiu del Segrià es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi amb les limitacions legals que corresponguin. L’objectiu principal del destí dels bens de que disposa és el funcionament i la pràctica de les activitats esportives
programades en edat escolar i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i desenvolupament dels seus objectius socials sense que en cap moment, puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.
El Consell Esportiu de Segrià no podrà prendre cap acord o realitzar actes que puguin comprometre de forma irreversible el seu patrimoni o les activitats que constitueixin el seu objectiu social. En cas de dubte o quan la proposta no mereixi la unanimitat dels
membres de la Comissió Directiva, vist l’informe previ favorable de l’Assemblea General, caldrà sol·licitar l’autorització de la Secretaria General de l’Esport.En qualsevol cas, caldrà l’informe previ i favorable de la Secretaria General de l’Esport
per poder gravar i alienar bens immobles, subscriure préstecs que sobrepassin el 100% del pressupost anual o realitzar qualsevol operació mercantil de quantitat anàloga. En tots aquests supòsits s’hauran de complir, a més, les prescripcions següents:
1) Que aquestes operacions siguin autoritzades per la majoria absoluta dels membres que composen l’Assemblea General.
2) Que aquests actes no comprometin de forma irreversible el patrimoni, les finalitats i els objectius socials del Consell.
9
Per l’adequada justificació d’aquest extrem, cal que es disposi d’un dictamen econòmic o actuarial.
3) En tot cas, els beneficis obtinguts cal que es destinin a les finalitats esportives programades.
Article vint-i-setè.- El Consell Esportiu del Segrià, no podrà destinar els seus bens a fins industrials, professionals o de serveis, ni exercir les activitats d’igual caràcter amb el fi de repartir beneficis entre els seus socis. Els seus ingressos s’aplicaran íntegrament a la conservació del seu objectiu social.
Article vint-i-vuitè.- El Consell esportiu del Segrià podrà rebre donacions sense més limitacions que les derivades de la legislació vigent. En qualsevol cas, l’acceptació de donacions superiors a cinc-centes mil pessetes seran comunicades a la Secretaria
General de l’esport.
Article vint-i-novè.- El Consell Esportiu del Segrià podrà signar acords i convenis amb altres entitats, per tal de desenvolupar la seva tasca en l’àmbit de la seva Comarca en les activitats que organitzi.
CAPÍTOL V
RÈGIM DOCUMENTAL
Article trentè.- El règim documental de l’entitat constarà dels llibres següents: Membres afiliats, d’Actes i Compatibilitat, i estaran degudament diligenciats per la Secretaria General de l’Esport.
Article trenta-unè.- Al llibre de Membres Afiliats hi constaran el nom de l’Entitat, domicili, N.I.F, número de registres a la Secretaria General de l’Esport, modalitat esportiva i nom de la persona que representa a l’Entitat.
Article trenta-dosè.- Al llibre d’Actes s’hi consignaran les reunions que celebri l’Assemblea General i la Comissió Directiva amb la constància explícita de la data, assistents, absències justificades i injustificades, assumptes tractats i acords adoptats.
Les actes les signaran sempre el President i el Secretari.
Article trenta-tresè.- Als llibres de comptabilitat hi figuraran el patrimoni, amb indicació dels drets i obligacions de tot tipus, ingressos i despeses de l’entitat, amb indicació expressa de la forma de procedència d’aquest, així com de la seva inversió o possible
despesa.
CAPÍTOL VI
RÈGIM DISCIPLINARI
Article trenta-quatrè.- 1.- L’àmbit de la potestat disciplinària s’estén a les infraccions reglamentàries, a les regles de joc i a l’ètica i conducta esportives.
10
2.- En defecte d’òrgan disciplinari reglamentàriament organitzat per acord de l’Assemblea General, la Comissió Directiva de l’entitat, per majoria qualificada, exercirà la funció disciplinària en primera instància amb subjecció a les normes i reglaments que siguin d’aplicació. Els membres directius afectats per l’expedient disciplinari s’abstindran de votar.
3.- Els acords que adoptin els òrgans disciplinaris del Consell esportiu són recurribles davant la Secretaria General de l’esport, de conformitat amb la legislació especificada aplicació.
CAPÍTOL VII
REFORMA DELS ESTATUTS, DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT
Article trenta-cinquè.- Els presents estatuts, només podran ser modificats, reformats o derogats per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte, mitjançant votació favorable dels dos terços dels membres afiliats assistents. De la reforma d’aquests estatuts se’n donarà compte a la Secretaria General de l’Esport per a la seva inscripció al Registre d’entitats Esportives.
Article trenta-sisè.- El Consell Esportiu del Segrià s’extingirà o dissoldrà previ acord favorable de la Comissió Directiva per l’Assemblea General Extraordinària que es celebrarà a tal efecte amb un mínim de les dues terceres parts dels membres afiliats
assistents.
Article trenta-setè.- Dissolta l’entitat, el romanament del seu patrimoni social, si n’hi hagués, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte es comunicarà aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi el destí dels béns per al foment i
desenvolupament de les activitats físic-esportives.